Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland
Mother of Perpetual Help Parish - Garland
Mass Registration
Kính mời Quý Anh Chị Em
Ghi Danh Tham Dự Thánh Lễ

Xin chọn ngày và giờ Thánh Lễ
Please select Mass date & time

Thứ Bảy Ngày: 30/01/2021   -   Saturday: Jan 30, 2021
- Current Registered: 163 - Max: 220

Chúa Nhật Ngày: 31/01/2021   -   Sunday: Jan 31, 2021
- Current Registered: 213 - Max: 220
- Current Registered: 220 - Max: 220
- Current Registered: 114 - Max: 220
- Current Registered: 55 - Max: 220

Xin vui lòng đem và đeo khẩu trang trong mọi lúc
Please Bring and Wear Face Mask at All Times
I Agree To Not Attend Mass Should I Or Anyone In My Family Be Experiencing Any COVID-19 Symptoms.
Xin Điền Thông Tin  /   Please enter your information

Phận Sự / Mass Duty: *
First Name: *
Last Name: *
   
Phone (xxx-xxx-xxxx): *
Email:
Số Người / Person(s):