Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland
Mother of Perpetual Help Parish - Garland
Mass Registration
Kính mời Quý Anh Chị Em
Ghi Danh Tham Dự Thánh Lễ

Xin chọn ngày và giờ Thánh Lễ
Please select Mass date & time

Thứ Bảy Ngày: 24/10/2020   -   Saturday: Oct 24, 2020
- Current Registered: 220 - Max: 220

Chúa Nhật Ngày: 25/10/2020   -   Sunday: Oct 25, 2020
- Current Registered: 220 - Max: 220
- Current Registered: 220 - Max: 220
- Current Registered: 137 - Max: 220
- Current Registered: 96 - Max: 220

Xin vui lòng đem và đeo khẩu trang trong mọi lúc
Please Bring and Wear Face Mask at All Times
I Agree To Not Attend Mass Should I Or Anyone In My Family Be Experiencing Any COVID-19 Symptoms.
Xin Điền Thông Tin  /   Please enter your information

Phận Sự Trong Thánh Lễ / Mass Duty:   
First Name:
Last Name:
   
Phone (xxx-xxx-xxxx):
Email:
Số Người / Person(s):